درهنگام تحویل قطعات مورد برسی مجدد میگردد و درصورت نقص رفع نقص میشود

برسی قطعات قبل و بعد ساخت و تولید

طراحی دقیق و حرفه ای گروه صنعتی رازی خواه .

فرایند کاری ما

  • 1. طراحی

    طراحی دقیق و حرفه ای .

  • 2. پیاده سازی و ساخت

    ساخت یکی از مراحل بسیار مهم و دقیق بعد از طراحی می باشد.

  • 3. تحویل

    در آخرین مرحله تحویل صورت میگیرد و درصورت وجود نقص رفع میشود.